نمونه فرم کمک های مردمی

نمونه فرم کمک های مردمی

1.38 میلیون تومان از 2.5 میلیون تومان کمک انجام شده است.

نمونه توضیح کمپین کمک مالی…

تومان

مبلغ دلخواه را در بالا وارد کنید.

اطلاعات شما

Terms

مجموع کمک ها: 10,000تومان